NewU

NewU

NewU

NewU

Open

ALGEMENE VERKOOP VOORWAARDEN RABBITQUEST B.V.

Definities

Dit zijn de Algemene Verkoop Voorwaarden (“Algemene Verkoop Voorwaarden”) van RabbitQuest B.V. (“RabbitQuest” of “NewU”), een onderneming met adres Buitenplein 67, 1181ZE, Amstelveen, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75177307 ("Licentiegever");

Een Klant/Opdrachtgever: Iedere rechtspersoon, met wie NewU een rechtsverhouding aangaat en/of is aangegaan inzake het leveren van haar Licentie.

Licentienemer: Een klant van NewU die één of meerdere licenties afneemt van NewU.

Partijen/Partij: Licentienemer en/of NewU.

Opdrachtbevestiging: De bevestiging van Opdrachtgever aan NewU tot het aangaan van een Overeenkomst ter zake van de Dienstverlening deze zal worden vastgelegd in een Overeenkomst.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot de Software van NewU.

Software: Alle software aangeleverd door RabbitQuest In de vorm van een webapplicatie, native applicatie voor Gebruikers en een website voor het beheren van een deel van de Software (groepsuitdagingen) voor een door de licentiegever aangestelde bedrijfsverantwoordelijke.

Documentatie: De door de Licentiegever aan Licentienemer verschafte beschrijving van de functionaliteit en gebruiksmogelijkheden van de software, zoals bijvoorbeeld een gebruikshandleiding, de helpteksten en wijzigingsdocumenten. Inclusief alle documenten die anderzijds betrekking hebben op de Software. Deze documenten kunnen bestaan uit, PowerPointpresentaties, workshops, e-mails, Excel bestanden, en/of andere bestanden die directe en/of indirecte betrekking hebben op de Software.

Specificaties: De Software geeft suggesties voor het opbouwen van gezonde gewoontes op basis van de interactie met de gebruiker. Binnen de Software is het mogelijk om individuele uitdagingen en groepsuitdagingen te doen. Deze groepsuitdagingen kunnen vanuit één centraal punt gecreëerd worden binnen de Software. Gebruikers kunnen de uitdagingen monitoren op het hoofdscherm van de Software. Gebruikers hebben ook toegang tot een overzicht van een aantal statistieken, die verzameld worden door het gebruik van de software.

Medewerker: Een Werknemer van de Licentienemer. Alle werknemers van de Licentienemer samen wordt gedefinieerd als "Werknemers". Elke Werknemer heeft recht op één Account gekoppeld aan één Licentie.

Artikel 1 - Licentie

1. Licentiegever verleent hierbij aan Licentienemer het recht om de Software te gebruiken voor haar werknemers, welk recht Licentienemer aanvaardt. Licentienemer en haar werknemers zijn gerechtigd om de Software te gebruiken op zijn telefoon, tablet, computer of andere elektronische middelen (“Computerconfiguratie”).

2. De Licentie zal beschikbaar worden gesteld voor alle werknemers van Licentienemer en aan haar gelieerde ondernemingen.

3. Licentienemer is niet gerechtigd om sub-licenties te verlenen zonder de toestemming van Licentiegever.

4. Licentienemer zal de Software niet voor andere doeleinden gebruiken dan het in lid 1 van dit artikel omschreven doel

Artikel 2 - Software

1. Licentiegever geeft Licentienemer uiterlijk op de ingangsdatum van de Overeenkomst toegang tot de Software en de Documentatie op een machine leesbaar medium dan wel stelt Licentienemer in staat deze te downloaden.

2. Licentienemer installeert de Software in overeenstemming met de procedure aangeleverd door de Licentiegever.

3. Indien Licentiegever een nieuwe versie uitbrengt gedurende deze Overeenkomst, zal hij deze ook aan Licentienemer aanbieden. Indien Licentienemer dit aanbod accepteert, zijn de bepalingen van deze overeenkomst ook op die nieuwe versie van toepassing.

Artikel 3 - Beëindiging

1. Met het beëindigen van de Overeenkomst vervalt het gebruiksrecht van de Licentienemer. Tevens vervalt dan het recht op support en service zoals hierboven omschreven. Licentienemer mag na beëindiging van de overeenkomst, ongeacht op grond waarvan deze is beëindigd, de Software niet meer gebruiken.

2. Partijen kunnen deze overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen per aangetekende brief, in geval van:
 • aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
 • aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij; of
 • liquidatie van de andere partij of geheel of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van de andere partij aan een derde.
 • Indien een der Partijen handelingen verricht in strijd met de geldende (privacy)wet- en regelgeving.

Artikel 4 - Vergoeding

1. De klant ontvangt na ondertekening van de overeenkomst en steeds jaarlijks (voor aanvang van de nieuwe periode) een factuur voor de in dat jaar verschuldigde kosten, waarbij een betalingstermijn van 30 dagen geldt.

2. De Licentienemer zal, met een betaaltermijn van 31 dagen, aan de Licentiegever de vergoeding betalen.

Artikel 5 - Gebruiksvoorwaarden

1. Het is Licentienemer voor de duur van de Overeenkomst toegestaan de Software te laden, in beeld te brengen, uit te voeren of op te slaan, op de Computerconfiguratie.

2. Het verleende gebruiksrecht aan Licentienemer kent onder meer de volgende beperkingen:
 • Het is Licentienemer niet toegestaan de Software en de Documentatie in gebruik te geven aan derden of deze ten behoeve van derden te gebruiken.
 • Het is Licentienemer niet toegestaan de Software en de Documentatie te wijzigen, of aan te passen.
 • Het is Licentienemer niet toegestaan de broncode van de Software door middel van reverse engineering te reconstrueren.
 • Het is Licentienemer niet toegestaan een aanduiding over auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectuele) eigendom uit de Software en de Documentatie te verwijderen.

Artikel 6 - Garantie

1. Licentiegever garandeert dat de Software gedurende de periode tijdens de beschikbaarstelling zal functioneren conform de Specificaties.

2. Licentiegever zal binnen een redelijke termijn een fout in de software oplossen. Een fout is een gebrek in de Software waardoor het niet functioneert volgens de specificaties, of op een andere manier niet voldoet aan deze overeenkomst ("Fout"). Herstel kan ook plaatsvinden door middel van een probleem vermijdende restrictie of door het verstrekken van een update.

3. NewU is gerechtigd de inhoud van haar Software, of delen daarvan, te wijzigen om de kwaliteit van de Software te verbeteren. In dat geval heeft de Licentienemer op geen enkele wijze recht op restitutie of korting.

Artikel 7 - Overdracht

1. Partijen mogen de rechten en plichten uit deze Overeenkomst niet overdragen aan een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. De partij die om toestemming wordt gevraagd, is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan het verlenen van toestemming.

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software en de Documentatie berusten bij RabbitQuest. RabbitQuest blijft ten alle tijden eigenaar van de geleverde Software.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

1. De partij die toerekenbaar tekortschiet jegens de andere partij en/of een toerekenbare onrechtmatige daad pleegt jegens de andere partij, is aansprakelijk voor vergoeding van de door die partij geleden en/of te lijden schade.

2. De aansprakelijkheid van Partijen voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. Voorbeelden hiervan zijn winstderving of gemiste besparingen.

3. Licentiegever zal onder Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere privacy gerelateerde wetgeving, worden beschouwd als ‘de Verwerkingsverantwoordelijke’.

Artikel 10 - Geheimhouding

1. Partijen zullen vertrouwelijke informatie van elkaar geheimhouden. Eén en ander geldt niet indien de openbaar makende partij aantoont dat bepaalde informatie al openbaar was zonder dat deze geheimhoudingsverplichting is geschonden, of indien een partij door een bevoegde (gerechtelijke) instantie wordt gedwongen vertrouwelijke informatie te openbaren.

2. Licentiegever mag in samenspraak met Licentienemer binnen het kader van marketingactiviteiten melding maken van het feit dat Licentienemer één van zijn cliënten is.

3. De geheimhoudingsverplichting van dit artikel blijft van kracht tot 3 maanden na beëindiging van deze overeenkomst.

Artikel 11 - Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze overeenkomst nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen van deze overeenkomst. Partijen zullen de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze overeenkomst.

Artikel 12 - Persoonsgegevens & verwerking

1. Partijen verklaren over en weer de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze te zullen verwerken. Partijen zullen de toepasselijke privacywet- en regelgeving, waaronder in ieder geval wordt verstaan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, naleven bij de verwerkingen van persoonsgegevens die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden.

2. Licentiegever zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt.

3. De verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel gelden ook voor degenen die onder het gezag van (een van de) Partijen persoonsgegevens verwerken, zoals haar medewerkers.

4. Indien een Partij (delen van) de (verdere) verwerking van de verstrekte persoonsgegevens uitbesteedt aan een verwerker, draagt zij ervoor zorg dat de verwerker de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke privacywet- en regelgeving verwerkt. Afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens door een verwerker zullen worden vastgelegd in een passende verwerkersovereenkomst, die voldoet aan de relevante privacywet- en regelgeving.

5. Partijen zullen niet meer persoonsgegevens aan elkaar verstrekken dan nodig is om het doel van de verwerking te verwezenlijken.

Artikel 13 - Overige bepalingen

1. De algemene voorwaarden van Partijen of van eventuele toeleveranciers zijn niet van toepassing.

2. De artikelen 7 (Intellectuele eigendomsrechten), 9 (Aansprakelijkheid), 10 (Geheimhouding) en 14 (Toepasselijk recht en forumkeuze) blijven naar hun aard van toepassing na beëindiging van deze overeenkomst.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Deze overeenkomst, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.

2. Alle geschillen tussen Partijen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam.

3. In geval van strijdigheid tussen de diverse documenten die afspraken tussen Partijen bevatten, geldt de volgende rangorde:
 • De Overeenkomst;
 • Overeenkomst inzake gegevensuitwisseling;
 • Deze Algemene Verkoop voorwaarden;
 • Eventuele aanvullende Voorwaarden.

RabbitQuest B.V. – 16/7/2023